Anunţ privind achiziţia de servicii de editare Manual de acţiune al partenerului social pentru eficientizarea rolului în cadrul dialogului social

    Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii de editare Manual de actiune al partenerului social pentru eficientizarea rolului în cadrul dialogului social în cadrul implementării Proiectului cu titlul  “Dezvoltarea şi consolidarea iniţiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului”, ID 50253.

    Data publicării anunţului: 10 iunie 2011

   Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (F.S.L.I.L.), CUI7323912, cu sediul în Bucureşti, strada Calea Griviţei, nr.21, Sector 1, înregistrată în Registrul Special Federaţii- Secţiunea I, aflat la grefa Tribunalului Bucureşti, la poziţia nr. 80/20.11.2002, reprezentată legal prin Preşedinte domnul Vasile BĂDICA, anunţă deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţie de servicii de editare Manual de actiune al partenerului social pentru eficientizarea rolului în cadrul dialogului social, cod CPV: 79800000-2, prin procedura deschisă a studiului de piaţă constând în primirea de oferte ca urmare a anunţului publicitar, reglementată de Instrucţiunea AMPOSDRU nr.26/31.08.2010 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finantate prin POSDRU 2007- 2013, pentru atribuirea contractelor de achiziţie de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art.9 lit.c1 din acceaşi ordonanţa.

    Procedura selectată: cercetarea pieţei - studiu al pieţei, prin publicarea pe pagina proprie de internet a  necesarului de achiziţie, în vederea primirii de oferte.

    Toate informaţiile privind atribuirea contractului se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numerele de telefon: 0751886240, 021.316.88.27; 021.316.88.37; 021.316.88.72, fax 021.312.89.64.

    Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

    Toate informaţiile privind atribuirea contractului se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numerele de telefon: 0751886240, 021.316.88.27; 021.316.88.37; 021.316.88.72, fax 021.312.89.64.

    Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi F.S.L.I.L. la sediul indicat mai sus. Persoana de contact Elena – Maria  GHIŢĂ, e-mail: elenaghita31@gmail.com.

   Termenul limită de depunere ofertă: 17 iunie 2011, ora 12.30.

   Termenul de valabilitate al ofertei: 15 zile de la data limită de depunere a ofertei.

Specificatii tehnice: servicii de editare Manual de actiune al partenerului social pentru eficientizarea rolului in cadrul dialogului social,
Prezentele specificatii tehnice contin informatii privind regulile de baza care trebuie respectate de ofertanti pentru elaborarea propunerii tehnice si financiare in concordanta cu necesitatile achizitorului,
Cerinţele impuse prin prezentele specificatii sunt minimale. Ofertele care nu respecta cerintele specificatiilor tehnice sunt declarate neconforme si respinse.
Departajarea ofertelor se va face în funcţie de clasamentul rezultat prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit: preţul cel mai scăzut.

    Adresa organizatorului unde se derulează procedura de atribuire a contractului, este: Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (F.S.L.I.L.), CUI7323912, cu sediul în Bucureşti, strada Calea Griviţei, nr.21, Sector 1, telefon: 0751886240, 021.316.88.27; 021.316.88.37; 021.316.88.72, fax 021.312.89.64, adrese e-mail persoane responsabile achiziţii: elenaghita31@gmail.com.

    Termenul limită de depunere ofertă: 17 iunie 2011, ora 12.30.

Comunicarile cu privire la rezultatul selectiei ofertelor primite vor fi facute prin fax sau e-mail.

    Ofertantul are obligatia de a prezenta oferta pentru gama de servicii descrise mai jos, in cantitatile si cu caracteristicile precizate. Nu se accepta oferte partiale.
    În cadrul proiectului este necesară achiziţia serviciilor de editare Manual de actiune al partenerului social pentru eficientizarea rolului in cadrul dialogului social.

Nr. Crt.

Caracteristici tehnice / Cerinţe minimale

Cantitate

1

Manual de actiune al partenerului social pentru eficientizarea rolului in cadrul dialogului social:
Coperta + cca 200 de pagini, Format X5 (17X24cm), Suport copertă: carton lucios policromie, 250gr/mp, 4+0 culori, celofanat.
Suport interior (cca.200 pagini): hartie 70gr/mp, grad de alb minim 90%, format x5 (17x24cm), la interior 6 pagini 4+0 culori, cca 194 pagini 1+1 culori
Finisaj: broşare cu termoclei şi biguit la copertă.

500 bucati

    La realizarea materialelor, ofertantul va colabora cu beneficiarul pentru preluarea materialului (continutul manualului), pentru corectarea acestuia si obtinerea avizului „bun de tipar”.

    Toate produsele vor fi inscripţionate prin respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală AMPOSDRU. Ofertantul are obligaţia de a consulta Manualul pe site-ul www.fseromania.ro.

    La realizarea Manualului de actiune al partenerului social pentru eficientizarea rolului in cadrul dialogului social, ofertantul va colabora cu beneficiarul pentru realizarea textului privind conţinutul Manualului de actiune al partenerului social pentru eficientizarea rolului in cadrul dialogului social şi va folosi logo-urile indicate în Manualul de identitate vizuală şi sloganul « Investeşte în oameni !» precum şi referiri la faptul că Uniunea Europeană asigură cofinanţarea pentru promovarea şi realizarea Proiecului POSDRU/93/3.3/S/50253.

» Parametrii calitativi: produsele se vor încadra în categoria de calitate superioară.

» Termenul şi modalităţile de livrare: maxim 7 zile de la aprobarea textului privind conţinutul materialelor de către Benficiarul Achizitor.

» Termene de plată: 30 zile de la livrarea şi recepţia mărfii.

» Achiziţia se va face pe bază de factură fiscală şi/sau contract de achiziţie pentru prestare servicii de editare.

» Condiţii de recepţie: la livrare, loco achizitor.

» Condiţii de livrare: DDP beneficiar.

» Modalitatea de plată: plata se va face în RON prin ordin de plata în termen de 30 zile de la emiterea facturii.


Descarcă anunţul integral