27.02.2013


Analiză privind identificarea problemelor esenţiale la nivelul ramurii industriei lemnului, cât şi a beneficiilor ocupării formale pentru angajaţi şi angajator

- Temă în cadrul proiectului: ID 50253 „Dezvoltarea şi promovarea dialogului social la nivelul industriei lemnului “ -

     1. Introducere
     Analiza referitoare la problemele industriei lemnului, în special cele legate de ocuparea sectorului cu forţă de muncă calificată, respectarea de către angajatori şi angajaţi a cerinţelor Directivelor Europene - transformate în legislaţie naţională -, dezvoltarea şi promovarea dialogului social, reprezintă o temă de actualitate care trebuie să preocupe toţi factorii responsabili implicaţi în activităţi sociale şi economice caracteristice domeniului forestier şi al industriei mobilei. Analiza referitoare la identificarea problemelor esenţiale la nivelul ramurii industriei lemnului, îşi propune să identifice aspectele legate angajarea forţei de muncă (selectare, angajare, perfecţionare - instruire periodică, sănătate şi securitate în muncă, participarea la programe de protecţie socială, apartenenţa la organizaţii sindicale), beneficii ale utilizării lucrătorilor bine pregătiţi profesional, avantaje pe piaţa muncii în ţară şi în spaţiul european.

     a. Prezentarea generală a sectorului forestier din România
     România, are o suprafaţă 238.391 Km2. Distribuţia suprafeţei este următoarea: teritoriu arabil (39,2%), păduri (27.3%), pajişti şi fâneţe (21,2%), vii şi livezi (2,3%), clădiri, drumuri şi şosele (4,5%), ape şi iazuri (3,7%), alte zone (1,8%). România se situează pe locul 12 în Europa după suprafaţa împădurită, fiind sub media Europei de 31 %.
     Distribuţia pe mari grupe funcţionale este următoarea: Grupa I - păduri cu funcţii speciale de protecţie: 53,3 % (protecţia terenurilor şi a solurilor, protecţia apelor, protecţie împotriva dăunătorilor, arii cu funcţii de recreere, arii speciale protejate şi de interes ştiinţific) Grupa II – păduri cu funcţii de producţie şi protecţie).
     Distribuţia pădurilor pe forme de relief este următoarea: munte: 52 %, deal: 37 %, câmpie: 11 %. Distribuţia pădurilor pe specii şi grupe de specii: fag: 32,1 %, răşinoase: 30,1 %, stejar: 17,7 %, diverse tari: 15,1 %, diverse moi 5,0 %. Volumul de lemn pe picior al pădurilor din România este de cca 1410 milioane m3, cu o medie de 210 m3 / ha.
     Creşterea anuală medie a volumului de lemn pe picior este de 5,6 m3 / an / ha. Ca formă de proprietate, pădurile din România sunt distribuite astfel: proprietate publică de stat: 53 %, proprietate privată persoane fizice: 19 %, proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale: 15 %, proprietate privată indiviză / composesorate, obşti: 11 %, proprietate privată unităţi de cult, unităţi de învăţământ, etc: 2 %.
     Instrumentul de evaluare a resurselor naţionale forestiere se face după Inventarul Forestier Naţional - IFN, şi constituie principalul furnizor de date pentru elaborarea politicii forestiere naţionale. Dat fiind caracterul dinamic al parametrilor care definesc fondul forestier naţional, acest document se elaborează la fiecare 5 ani.
     Cantităţile de lemn care se recoltează din pădurile din România se aprobă anual iar această activitate se desfăşoară după regimul silvic. Cantităţile se stabilesc de la an la an, de regulă nedepăşind 18 mil. m3. Pentru anul 2013 Regia Naţională a Pădurilor a aprobat recoltarea din unei cantităţi de 9.531.400 m3 din păduri proprietate publică de stat. Recoltările de lemnoasă se fac cu respectarea Regimului silvic, document legislativ care cuprinde un sistem de norme tehnice silvice, economice şi juridice referitoare la amenajarea, cultura, exploatarea, protecţia şi paza pădurilor, având ca finalitate asigurarea gospodăririi durabile a ecosistemelor forestiere. Administrarea pădurilor se face prin ocoale silvice, (care pot fi de stat sau private) sau Institute publice de cercetare sau unităţi de învăţământ de profil.
     [...]

     b. Date statistice referitoare la produsele forestiere
      Obiectul de activitate al sectorului de exploatare şi prelucrare primară a lemnului este următorul:
      - recoltarea, colectarea şi transportul lemnului de la pădure la un punct de utilizare sau procesare;
      - transformarea lemnului brut în produse primare destinate valorificării industriale (lemn de gater, lemn pentru furnir estetic, placaj, lemn de rezonanţă, lemn pentru plăci pe bază de lemn), lemn pentru construcţii, lemn pentru celuloză, etc. sau lemn pentru folosirea în scop energetic;
      - fabricarea unor produse pe bază de lemn, semifabricate sau prefabricate, de complexitate mică şi medie.
     [...]

     c. Date referitoare la unităţi reprezentative de exploatare şi prelucrare primară a lemnului şi societăţi producătoare de mobilă
     Unităţile reprezentative de exploatare şi prelucrare primară a lemnului sunt : SC BRADUL MANECIU SRL - Prahova, SC SILVANIA INTERNATIONAL SRL - Bistriţa Năsăud, SC FOREX SRL - Braşov, SC COZIA FOREST SRL - Vâlcea, SC LOSAN ROMANIA SRL - Braşov, SC VALFOREST SRL - Dolj, SC FORESTFALT SRL - Suceava, SC FOREST MAGAP SRL - Suceava, SC EGGER ROMANIA SRL - Suceava, SC HLV TRANSILVANIA SRL - Sibiu, SC TRANS FOREST INTERNATIONAL SRL - Hunedoara. În afară de acestea există un număr important de societăţi comerciale de mărime medie şi mică, care au ca obiect de activitate exploatarea şi prelucrarea primară a lemnului. Fiecare operator care are ca obiect de activitate exploatarea lemnului trebuie să deţină un Certificat de atestare pentru execuţia de lucrări de exploatare forestieră. Operatorul trebuie să deţină personal de specialitate pentru activitatea sa (ingineri, tehnicieni, maiştri, conducători de utilaje specializate) şi utilaje şi echipamente specifice.
     Producţia de mobilă se face în fabrici de regulă specializare într-un anumit tip de mobilier. Sectorul industriei mobilei din România are cca. 3717 operatori economici, răspândiţi în toate zonele ţării, fiind în funcţie de mărime repartizaţi astfel: 112 societăţi mari, 335 de mărime medie, 670 mici şi 2600 întreprinderi micro.

     d. Identificare probleme esenţiale la nivelul ramurii industriei lemnului, aspecte negative şi aspecte pozitive

     [...]

     Descarcă documentul complet în format doc
     Descarcă documentul complet în format pdf