R A P O R T
privind activitatea desfășurată de Colegiul de Conducere
în perioada IULIE 2015 – IUNIE 2016

În perioada scursă de la Consilul Național din 25 iunie 2015 și până în prezent Colegiul de Conducere și Biroul Operativ al FSLIL s-au întrunit la trei ședințe ordinare, conform prevederilor statutului, a atribuțiilor Colegiului de Conducere, în baza Regulamentului de Organizare și funcționare a acestuia, a mandatului conferit de Conferința Națională din Iunie 2014 și a unor solicitări, propuneri și puncte de vedere exprimate de memebrii Colegiului de Conducere.

Toate ședințele Colegiului de Conducere și ale Biroului Operativ au fost statutare, prezența la ședință a membrilor Colegiului de Conducere și Biroului Operativ, în majoritatea cazurilor, a fost 100%.

Menționăm că toate propunerile, solicitările și discuțiile purtate au fost menționate și redactate în procese verbale la toate ședințele Colegiului de Conducere.

Toate materialele prezentate spre dezbatere și cu hotărârile adoptate au fost îndosariate într-un dosar al ședințelor Colegiului de Conducere, dosar ce poate fi consultat de toți membri Colegiului de Conducere al FSLIL.

În toate cele patru întâlniri trimestriale, pe perioada 26 Iunie – 30 Iunie 2016, au fost analizate problemele curente din activitatea sindicatelor afiliate, rezultatele obținute de ele și problemele curente cu care se confruntă în vederea analizării și acordării sprijinului de către Biroul Operativ al FSLIL și apelării către instituțiile abilitate pentru soluționarea lor.

În toată această perioadă Biroul Operativ al FSLIL și-a desfășurat activitatea în mai multe planuri și a întreprins o serie de acțiuni, după cum urmează:

În relația cu sindicatele membre

În această perioadă Biroul Operativ al federației, la solicitarea mai multor sindicate, a  transmis împuterniciri și mandatări de a negocia modificarea și a încheia Contractul Colectiv de Muncă (CCM) sau Acte Adiționale la nivelul societăților MOBINEH Nehoiu, MOBEX Tg.Mureș, ELMOBEROM Beuși, BACO Comănești, MOBILA Rădăuți, CILDRO Dr.Tr.Severin, MOBILA Sovata, MOLDOMOBILA Iași, MOBAM Baia Mare, Secția Placaj Blaj, COȘNA Tg.Ocna, PETROFOREST Piatra Neamț și altele.

În această perioadă Biroul Operativ a comunicat în permanență cu sindicatele din teritoriu, informându-i, în general, despre problemele cu care se confruntă federația.

În acest context Biroul Operativ al FSLIL a transmis sindicatelor afiliate adresele nr.181/14/07/2014, 106/12/01/2015, 171/30/06/2015 și 142/04/05/2016, prin care salariul minim brut pentru muncitorii calificați la nivelul ramurii trebuie indexat pentru tot personalul salariat cu coeficienți de majorare în tranșă de cel puțin 7,69% în urma emiterii HG 1091/10/12/2014 prin care salariul de bază minim brut garantat în plată a fost stabilit la 1050 lei/lună, începând cu 01/07/2015 și cu un coeficient de cel puțin 14,40% și începând cu 01/05/2016 în urma emiterii HG 1017/2015 prin care salriul de bază minim garantat în plată s-a stabilit la 1250 lei/lună pentru un program complet de lucru de 169,33 ore, în medie pe anul 2016 reprezentând 7,382 lei/oră.

Referitor la salariul minim brut garantat pe economie, din anunţurile oficiale transmise de Guvernul Ponta şi se pare preluate de noul guvern tehnocrat condus de premierul Dacian Cioloş, ar fi trebuit să se majoreze, începând cu 01/01/2016, la 1200 lei şi de la 01/07/2016 la 1300 lei şi odată cu acestea şi pensiile cu 5%.

În opinia noastră am considerat că, în cazul în care Guvernul actual nu ar respecta majorarea promisă de Guvernul Ponta, va încălca principiile muncii decente şi se va adâncii în plan social sărăcia pentru salariaţii din industria producătoare de bunuri, în condiţiile în care s-au majorat salariile la sistemul bugetar fie cu 25%, 15% sau 10%.

Imediat după ședința Colegiului de Conducere din 12 Decembrie 2015 de la Bușteni, Biroul Operativ a transmis un comunicat Primului Ministru Dacian Julien Cioloș, Instituțiilor de stat și mass media, prin care s-a solicitat revenirea la majorarea salariului minim garantat în plată pe economie de 1200 lei, începând cu data de 01.01.2016. Am amintit situația câștigurilor salariale din industria lemnului care sunt dintre cele mai mici, dintre toate sectoarele de activitate din întreaga economie națională. S-a exemplificat luna August 2015:

Fabricarea mobilei:

 • Salariul mediu brut                1785 lei
 • Salariul mediu net                 1251 lei

Exploatarea și prelucrarea lemnului:

 • Salariul mediu brut                1786 lei
 • Salariul mediu net                 1294 lei

De fapt, acest comunicat l-am transmis în urma declarației ministrului de finanțe, de înghețare a salariului minim garantat în plată de la 01 Ianuarie 2016 și am atras atenția d-lui Prim Ministru că vom recurge la toate formele de protest prevăzute de legislația în vigoare (pichetări, marșuri, demonstrații, inclusiv greva).

Amintim că necesitatea majorării solicitate nu este întâmplătoare, ea fiind stabilită în urma unei analize pertinente atât a Biroului Operativ al FSLIL cât și al CNSLR-FRĂȚIA, în concordanță cu prevederile OUG nr.217/24/11/2000 privind aprobarea coșului minim zilnic de consum lunar, act publicat în Monitorul Oficial nr.606/25/11/2000.

Precizăm, coșul minim lunar constituie elementul esențial de fundamentare a salariului de bază minim pe economie, a politicii salariale și a altor politici în domeniul social.

Nu trebuie neglijat faptul că ramura industriei lemnului, atât la prelucrarea lemnului, cât și la fabricarea mobilei câștigurile salariale sunt dintre cele mai mici comparativ cu nivelul salariilor din toate sectoarele de activitate ale economiei naționale. Exemplificăm lunile August, Decembrie 2015 și Ianuarie 2016:

Fabricarea Mobilei VIII 2015 XII 2015 I 2016
- salariul mediu brut 1785 1986 1797
- salariul mediu net 1251 1436 1312

Expl. și Prel. Lemnului VIII 2015 XII 2015 I 2016
- salariul mediu brut 1786 1965 1754
- salariul mediu net 1294 1422 1281

Din datele și informațiile primite o parte din sindicate au reușit să majoreze cu coeficienții menționați, altele în procent mai mic, altele deloc.

Biroul Operativ al FSLIL, în urma solicitării din partea sindicatului BACO Comăneşti şi a conducerii societăţii, de a-i sprijini împotriva unor acuzaţii din partea unui ONG, respectiv Agenţia de Investigaţii de Mediu (Environmental Investigation Agency), o organizaţie de mediu cu birouri în Statele Unite la Washington şi la Londra, în care sunt devoalate metodele de lucru ale firmei austriece Holzindustrie Schweigofer – cel mai mare procesator de răşinoase din România,  precum că ar fi cumpărat materia primă – cherestele din tăieri ilegale de lemn - s-a adresat instituţiilor statului abilitate (Guvern, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurii şi Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – Departamentul Dialog Social), prin care FSLIL a tras un semnal de alarmă asupra consecinţelor cu urmări grave în plan social şi zonal dacă investitorul Schweigofer ar închide fabrica BACO Comăneşti sau ar disponibiliza forţa de muncă.

Sperăm ca BACO Comăneşti, ca sucursală din compania Holzindustrie Schweigofer să nu facă obiectul reclamaţiei Agenţiei de Investigaţii de Mediu (EIA), ei fiind profilaţi pe fabricarea de panel şi panouri încleiate şi valorificate superior, deşi achiziţionează cherestele de calitate inferioară, fiind în momentul de faţă cel mai mare producător de panel din lume.

Prin adresa FSLIL nr.179/18/08/2015 şi adresa nr.303/14/09/2015, Biroul Operativ a solicitat sprijinul CNSLR-FRĂŢIA în implicarea,  alături de FSLIL, în rezolvarea aspectelor semnalate de Ţilică Verginia şi Piper Sorin membrii în Colegiul de Conducere, faţă de sumele enorm de mari şi nejustificate reprezentând contravaloarea lunar pentru apa meteoric pe care companiile locale de apă sau Regiile Autonome Judeţene le facturează Societăţile Comerciale din industria lemnului, neexistând în prezent nicio regelementare de calcul a acestui consum.

Biroul Operativ  a transmis prin adresa nr.115/12/02/2016 către toate sindicatele afiliate FSLIL rugămintea de a ne trimite înscrisurile necesare reînnoirii reprezentativității federației în conformitate cu prevederile Legii 62/2011 a Dialogului Social.
S-a solicitat Institutului Național de Statistică și Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstinice dovada depunerii dosarului cu documentele necesare și în momentul de față se află pe rol în instanță.

Informăm membrii Colegiului de Conducere că președintele SAMUX MEX Dej, Ali Mureșan, ne-a transmis oficial că organizația sindicală nu mai există odată cu dispunerea falimentului și dizolvarea SC SAMUS MEX Dej, deasemeni Sindicatul ALPROM, prin președintele Corban Nicolae, a efectuat demersurile de lichidare a sindicatului, prin radierea lui din Registrul Special al Judecătoriei Pitești.

La solicitarea Colegiului de Conducere, Biroul Operativ al federației s-a adresat în câteva rânduri CNSLR-FRĂȚIA (adresele nr.146/15/04/2015 și ....) de a impulsiona finalizarea modificării Legii 62/2011 a Dialogului Social, cu principalele amendamente:

 • Reintroducerea CCM la nivel național;
 • Condițiile de negociere a CCM la nivelul sectorului de activitate (ramurii);
 • Protecția liderilor de sindicat;
 • Dreptul la grevă.

În momentul de față aspectele mai sus menționate au trecut de Senat la Camera decizională, Camera Deputaților și se află în dezbaterea Consiliilor Juridice și Dialog Social și Protecție Socială.

Se pare că în momentul de faţă amendamentele propuse de cele 4 confederaţii, de modificare a Legii 62/2011 – legea dialogului social, şi anume de reintroducere a CCM la nivel naţional, condiţiile de negocierea CCM la nivel de sector de activitate (ramură), protecţia liderilor de sindicat, nu au fost votate în Parlament, neexistând voinţă politică, aşa cum prevedea acordul social.

Din statistica MMPSPV reiese că nu e în vigoare  niciun CCM la nivel de ramură din industria producătoare, ultimele două ieșind din termenul de valabilitate la sfârșitul trimestrului I 2016.

Va trebui să o luăm de la capăt cu noul Guvern şi cu miniştrii noi numiţi la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Justiţiei.

În urma solicitării de către Biroul Operativ către Inspecţia Muncii, la nivel național, pe perioada 2010-2015 a situaţiei accidentelor de muncă și a deficiențelor constatate în teren de către Controlul Preventiv în ramura Industria Lemnului ne-a fost transmisă această situaţie pe care o anexăm la mapă.

În relația cu CNSLR – FRĂȚIA

Participarea conducerii federației la toate ședințele și întrunirile organizate de CNSLR-FRĂȚIA (Biroul Operativ, Colegiul Director, Consiliul Național) cu intervenții strict pe probleme specifice mișcării sindicale.

În general există o comunicare în permanenţă, mai mult electronic. În calitate de membrii, în Biroul Operativ şi Consiliul Naţional ai CNSLR - FRĂŢIA s-a participat la toate întâlnirile convocate.

Participarea conducerii federației la două Consilii Naționale, unul ordinar și unul extraordinar (Februarie și Martie a.c.), unde s-a dezbătut și analizat activitatea CNSLR-FRĂȚIA pe 2015, iar un punct distinct de pe Ordinea de zi a fost aprobarea de către delegați a încheierii unui acord de parteneriat cu PSD, atât la nivel local, județeanși central.

Într-o altă ordine de idei CNSLR-FRĂŢIA ne-a solicitat să transmitem cât mai repede trei probleme importante, cu care federaţia noastră se confruntă, urmând a fi înaintate spre dezbatere de către conducerea confederaţiei şi guvern. Noi am considerat că ar fi următoarele:

 • Pentru încheierea CCM la nivel de sector de activitate să se revină la textul vechi din legea anterioară nr.130/1996 privind negocierea şi încheierea CCM la nivel de ramură, prin art.10 şi 17;
 • Lipsa obiectivului muncii, respectiv a sursei de masă lemnoasă necesară continuării activităţii de prelucrarea lemnului şi fabricarea mobilei, unde activează 120.000 de salariaţi, datorită întârzierii termenelor de scoatere la licitaţie a volumului de masă lemnoasă pe picior de către RNP Romsilva şi a creşterii preţurilor aberant, de până la 70% faţă de anul 2015;
 • Sprijin în vedere anulării taxei pe apa pluvială, cu modificarea Ordinului 90/20/03/2007, emitent Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală.
 • Scutirea de impozit pentru sediile organizaţiilor sindicale aflate în proprietatea acestora, cu excepţia celor care desfăşoară activităţi economice.
 • Protecția liderilor de sindicat (fiind solicitată de mai multe federații în condițiile în care liderii, în momentul de față, mai ales cei din sectorul privat, sunt vânați”).

Participarea la finalizarea proiectului Abordarea provocărilor generate de noua legislaţie a muncii şi a dialogului social în România”, eveniment de s-a desfăşurat în Octombrie 2015 – Hotel Novotel Bucureşti, având ca temă analiza impactului noii legislaţii a dialogului social, adoptată în 2011, o cercetare sociologică şi juridică într-un parteneriat româno-elveţian, având parteneri CNSLR – FRĂŢIA, CNS CARTEL ALFA, Asociaţia pentru dialog, ocupare şi migraţie CONECT şi Solidar Switzerland, în calitate de coordonator proiect.

Proiectul implementat are ca scop susţinerea activă a unui angajament sporit al partenerilor sociali şi al Guvernului României pentru constituirea unui climat socio-economic stabil care să permită angajatorilor, angajaţilor şi organizaţiilor care îi reprezintă pe aceştia să se implice în mod real şi eficient în promovarea muncii decente şi promovarea respectului pentru drepturile fundamentale ale libertăţii de asociere şi negocieri colective.

Finalizarea Acordului cadru de cooperare strategică între Federația Muncitorilor din Sectorul Agro-industrie, FLAI CGIL – Italia, Institutul Național Confederal de Asistență INCA CGIL Italia și CNSLR-FRĂȚIA în vederea protecției sporite a muncitorilor români angajați în agricultură și industrie în Italia în condițiile  în care 1.131.839 cetățeni români aveau la 31.12.2014 reședință în Italia (57% femei și 43% bărbați).

Biroul Operativ al federației noastre a mediat întâlnirea atât la sediul nostru cât și la sediul CNSLR-FRĂȚIA.

În acest sens CNSLR-FRĂȚIA și FLAI CGIL sunt dispuse să se informeze reciproc în privința normelor europene asupra mobilității forței de muncă cu referire la sectorul agricol și activități conexe. La începutul lunii aprilie a.c. s-a semnat Acordul la sediul CGIL de la Roma.
În perioada 26-28 Octombrie 2016 o parte din membrii Colegiului de Conducere va participa la Congresul CNSLR-FRĂȚIA, eveniment ce va avea loc la Poiana Brașov.

Problemele care vor rezulta în şedinţa de azi a Colegiului de Conducere, în urma dezbaterilor, vor fi transmise şi discutate în şedinţele Biroului Operativ și Consiliul Naţional al CNSLR – FRĂŢIA.

Relația cu partenerii sociali APMR și ASFOR

Avem o comunicare permanentă cu asociațiile patronale, în funcție de activitățile la care participăm, specifice nouă, în calitate de parteneri sociali în toate acțiunile întreprinse, fie legat de modificări a unor acte în interesul ramurii industriei lemnului, respectiv Codul Silvic, Legea 46/2008, HG 470/2014 privind aprobarea normelor și a regulamentului de atestare referitor la proveniență, circulația și comercializarea materialului lemnos pentru agenții economici care au ca obiect de activitate exploatarea forestieră.

Federația noastră, prin unele sindicate afiliate a participat alături de cele două asociații patronale ASFOR și APMR, la mitingul organizat de Asociația Proprietarilor de Păduri și Pășuni NOSTRA SILVA, în 26/01/201, organizat în fața guvernului. În alocuțiunile lor, pe scena improvizată cu microfoane și megafoane, vorbitorii, printre care și președintele federației și unii lideri de sindicate, s-au concentrat asupra monitorizării tăierilor ilegale și necontrolat în mod continuu, scoaterea întregii mase lemnoase pe picior aprobată de guvern la licitație, adoptarea de măsuri prin care să fie transparentizată valorificarea și vânzarea masei lemnoase, folosirea prețurilor de referință la licitații pentru masa lemnoasă pe picior și stabilite în funcție de condițiile pieței și nu aplicarea de prețuri adjudecate la licitațiile din 2015, majorate cu aproximativ 70% în funcție de specii lemnoase și nu în ultimul rând majorarea salariilor pentru tot personalul din industria lemnului (anexăm prețurile adjudicate la licitatie în 2016 față de 2015).

În continuare, în spaţiul pus la dispoziţie de ASFOR, pentru revista Meridiane Forestiere, ne facem cunoscute problemele noastre de interes în toate domeniile mișcării sindicale, în special de politicile salariale, dialogul social – Legea 62/2011, formare profesională, combaterea muncii la negru, sănătate și securitate în muncă, accidente de muncă și Codul Muncii.

În comunicatul transmis, FSLIL a fost  alături de ASFOR,  unde am tras  un semnal de alarmă,  cu privire la încercarea de către RNP-ROMSILVA de a anula hotărâri ale Guvernului prin care sunt puse în aplicare reguli ale economiei de piaţă şi al principiului transparenţei şi liberei concurenţe de natură să afecteze grav activitatea celor peste 100.000 de salariaţi din societăţile cu capital privat din exploatare, industrializarea lemnului şi industria mobilei.

Întotdeauna noi am fost împotriva RNP - ROMSILVA să desfăşoare activităţi economice de exploatare şi prelucrarea lemnului, activităţi care sunt folositoare doar structurilor propri şi în mică măsură statului şi pădurii. De 20 de ani FSLIL a înaintat adrese către instituţiile abilitate ale statului, inclusiv Parlamentului unde au fost menţionate abuzurile RNP – ROMSILVA, în calitate de administrator, care are alte atribuţii (de pază, de îngrijirea pădurii, executarea programului de împăduriri anuale, investiţii în infrastuctura forestieră etc.).

Avem o comunicare deschisă, transparentă şi continuă cu ambele asociaţii patronale şi în calitate de parteneri participăm la diverse seminarii, conferinţe, ateliere de lucru, diverse proiecte organizate de ministerele: MMPSPV, Ministerul Educaţiei Naţionale, ANC etc., legat de dialog social şi pregătire profesională a adulţilor.

În spaţiul pus la dispoziţie în revista Meridiane Forestiere, de ASFOR, ne-am făcut și ne facem cunoscute problemele noastre cu care ne confruntăm, în special de politicile salariale, dialogul social – Legea 62/2011, Codul Muncii, formare profesională (anexăm ultimele numere ale revistei Meridiane Forestiere).

Biroul Operativ a participat la evenimentul organizat de ASFOR şi FSLIL la Zilele Forestierului din România ce au avut loc la Zizin, jud. Braşov, în perioada 16-18 septembrie 2015 unde s-a  desfăşurat şi  concursul Fasonatorilor Mecanici la Nivel Naţional, aflat la ediţia a IV-a după reluarea  lui din 2012. Au fost acordate premii pentru primii trei clasaţi şi trei menţiuni, mai substanţiale din partea ASFOR şi mai modeste din partea FSLIL.

Cu această ocazie a fost inaugurată şi prima ediţie a Târgului de Utilaje Forestiere, sub egida “Organizaţiei Forestier România” unde au participat peste 60 de companii ce reprezintă 130 de brand-uri româneşti şi internaţionale de utilaje forestiere prietene cu mediul înconjurător, împreună cu specialişti şi ziarişti europeni extrem de interesaţi de realitatea românească din acest domeniu.

În ultima zi 18 septembrie 2015, în cadrul Conferinţei de Presă, organizată în Poiana Braşov la care au participat agenţi economici din exploatarea şi prelucrarea lemnului, reprezentanţi ai MMAP, d-l secretar de stat Dan Popescu Universitatea Braşov, Oficiul Concurenţei – d-l vicepreşedinte Bogdn Chiriţoiu, Asociaţia Proprietarilor Pădurilor Private, prin preşedinte, experţi, specialişti, s-au dezbătut modalităţi de îmbunătăţire a legislaţiei ca obiectiv al forestierilor, pentru viitor.

În intervenţia avută preşedintele FSLIL a asigurat conducerea ASFOR şi întreaga asistenţă de sprijinul total în demersurile făcute de ambele asociaţii patronale ASFOR şi APMR, către instituţiile statului aşa cum s-a întâmplat la unele modificări ale Codului Silvic, interzicerea exportului de buşteni şi valorificarea superioară a lemnului de către agenţii economici din industria lemnului şi în acelaşi timp a salutat iniţiativa guvernului de a emite Ordonanţă de Urgenţă de interzicerea exportului de buşteni, ca măsuri de descurajare a furturilor şi defrişărilor ilegale.

Biroulul Operativ al FSLIL a participat în perioada 19 – 23 septembrie la deschiderea Târgului de Mobilă BIFE – SIM, ediţia 24, organizat la ROMEXPO, de Asociaţia Producătorilor de Mobilă în coparticipare cu Camera de Industrie şi Comerţ, în prezenţa oficialităţilor de la diverse instituţii de stat invitate (Preşedinţie, Guvern, Ministere, Asociaţii, ONG-uri).
Au participat 360 de expozanţi din România şi din alte 14 ţări.

S-au vizitat o mare parte din standuri cu noi prototipuri de mobilier clasic şi masiv, în special la societăţile comerciale unde avem sindicate afiliate (MOBEX Tg.Mureş, MOBILA Rădăuţi, ALPROM Piteşti, MOBILEXTRA Clung.Mold., ARDUDANA Satu Mare, PINUM Bucureşti, SIGSTRAT Sighetul Marmaţiei, SIMEX Satu Mare, Holzindurtie, SC ELVILA).
Menţionăm  vizita a 50 de salariaţi de la SC MOBILA Sovata, organizată de Sindicatul Liber MOBILA Sovata, prin preşedinte Ali Permin.

Parteneriatul cu CSSEPLIM/ ANCSR/ ANC

Activitatea CSSEPLIM s-a desfășurat în baza obiectivelor și intereselor prevăzute în Legea 129/2009 și Legea 132/2010 ca instituție de dialog social de utilitate publică cu scopul de a contribui la elaborarea strategiilor sectoriale de formare profesională pe bază de competențe la nivelul standardelor UE. Totodată CS asigură consultanță partenerilor sociali în vederea susținerii absorbției fondurilor nerambursabile și participă la  dezvoltarea calificărilor pe sectoare de activitate și la evaluarea și certificarea competențelor profesionale.

Participarea Biroului Operativ al federației la toate ședințele ANC convocate.

Informăm membrii Colegiului de Conducere că ANC a solicitat Comitetului Sectorial (CSSEPLIM) să-i sprijinim în demersul de actualizare a sistemului de formare profesională din România. În acest sens trebuie să finalizăm, prin specialiștii noștri din cadrul CS, în special de la cele două asociații profesionale ASFOR și APMR, analiza standardelor ocupaționale în vigoare, specifice domeniului nostru din industria lemnului, din punct de vedere al corespondenței acestora cu ocupațiile prevăzute în COR și cu calificările cuprinse în Nomenclatorul calificărilor, pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate calificate.

Mai exact, trebuie specificat la analizarea SO valabilitatea conținutului acestora (competențe specifice, nivel de calificare, condiții de acces la instruire, cerințe pentru exercitare etc.), și când se va termina acest proces se va trimite către ANC lista cu SO propuse pentru revizuire iar propunerile formulate de specialiștii noștri din CSSEPLIM vor fi supuse dezbaterii publice.

Pentru finalizarea acestui obiectiv este necesar un volum mare de muncă din partea specialiștilor și că o asemenea lucrare amplă nu poate fi desfășurată decât în cadrul unui program finanțat de guvern, prin MMPSPV și MEN sau eventual din fonduri europene și realizat pe o perioadă mai lungă de timp.

Ca reprezentant în Consiliul Consultativ al ANC am aprobat Regulamentul de Organizare şi Funţionare al comisiilor, de autorizare judeţeană, respectiv a Municipiului Bucureşti şi a secretariatelor tehnice ale acestora, în concordanţă cu ultimele reglementări legislative în domeniul educaţiei şi formării profesionale ale adulţilor.

Participarea la Conferinţa Naţională dedicată promovării educaţiei adulţilor, organizată de ANC la Tulcea, în Octombrie 2015, eveniment ce s-a desfăşurat în cadrul proiectului „Learn for a better life” program ERASMUS, cofinanţat de către Comisia Europeană, Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EALEA).

Prin demersurile sale ANC doreşte să contribuie la creşterea participării adulţilor la programele de educaţie şi formare profesională continuă, să promoveze recunoaşterea învăţării nonformale şi informale precum şi o utilizare adecvată a instrumentelor din acest domeniu.

Având în vedere rolul central al CSSEPLIM în domeniul educaţiei şi formării profesionale se doreşte să se construiască un parteneriat cu ANC alături de celelalte comitete sectoriale.
Transmiterea punctului de vedere al specialiştilor din cadrul CSSEPLIM către ANC, cu privire la unităţile de competenţă ce pot fi certificate prin procese de evaluare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale pentru calificările: Operator la prelucrarea semifabricatelor pe bază de lemn, cod ocupaţie8141.2.2 SO nivel 3. Menţionăm că în acest caz standardul ocupaţional (SO) va trebui revizuit luându-se în considerare concluziile şi recomandările FORUM-ului ECVET de la Barcelona, în aşa fel încât noul standard prin unităţile sale de rezultate ale învăţării să uşureze mobilitatea transnaţională a lucrătorilor în spaţiul UE precum şi înlesnirea procesului de învăţare pe tot paarcursul vieţii.

Stabilirea persoanelor de contact din cadrul CSSEPLIM care au în sarcină administrarea şi gestionarea SO pentru educaţie şi formare profesională în vederea menţinerii legăturii cu personalul ANC pentru secţiunile silvicultură şi exploatare forestieră, exploatarea şi prelucrarea lemnului şi industria mobilei şi alte activităţi industriale conform codurilor CAEN.

Participarea la Conferinţa Naţională de constituire a reţelei MULTI – ACTOR New Solar organizată de Institutul de Cercetări Electrotehnice (ICPE), eveniment ce a avut loc la Hotel Royal Bucureşti, Noiembrie 2015.

Reţeaua MULTI – ACTOR New Solar este constituită în cadrul proiectului „Noi standarde ocupaţionale pentru o economie orientată spre o dezvoltare durabilă şi economisirea resurselor energetice” şi are ca obiectiv să creeze un pol de informare, comunicare, acţiune şi schimb de  experienţă pentru persoane şi organisme din sfera formării profesionale continue, managementul calităţii în FPC precum şi din zona de responsabilitate socială.

Participarea la Colegiul Director al Asociaţei Naţionale a Comitetelor Sectoriale din România (ANCSR) din 10 Noiembrie 2015, la sediul asociaţiei, unde s-a prezentat activitatea desfăşurată pe trimestrele I, II, III, printre cele mai importante acţiuni menţionăm finalizarea calificărilor pentru fiecare sector de activitate din industria lemnului şi silvicultură.

Participarea reprezentantului FSLIL la  întâlnirea de lucru a Consiliului ANC, întâlnire organizată la sediul ANC Bucureşti, 26 Noiembrie 2015, unde s-au dezbătut Proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Registrului Naţional al Calificărilor Profesionale din România (RNPC) şi propunerile CSSEPLIM pentru anul 2016 privind necesităţile legislative de intrat în sistemul de educare şi formare profesională a adulţilor. Au fost prezenţi membrii Consiliului ANC, preşedinţi, Confederaţii patronale (UGIR, CONPIROM), federaţii patronale, sindicale, reprezentanţi ai MMPSPV, Ministerului educaţiei Naţionale, Universitatea Bucureşti, Politehnica Bucureşti şi preşedintele ANC Tiberiu Dobrescu.

În relația cu instituțiile și organizațiile naționale ale statului

Dacă în perioada 2012-2014, ca urmare a aplicării Legii 62/2011 a dialogului social și continuată într-un fel și de guvernul Ponta fără consultarea organizațiilor sindicale și patronale a societății civile,  a condus la întreruperea relațiilor confederațiilor și federațiilor sindicale de a participa în comisiile de dialog social la nivelul structurilor naționale de stat cu organisme de cogestiune, în momentul de față dialogul social s-a reluat și a început să funcționeze și există cât de cât o transparență, atât la comisiile de dialog social din MMPSPV, MMAP, MEN și la organismele de cogestiune cum ar fi CNPP, ANC, CES, TNT. În acest sens ne trimit spre consultare, pe suport electronic materialele, proiectele de hotărâre spre dezbatere, ne întâlnim în permanență și, în opinia noastră, ne dau impresia că țin cont de propunerile noastre.

La invitaţia Departamentului pentru dialog social din cadrul MMPSPV, Biroul Operativ a participat în Octombrie şi Noiembrie 2016 la evenimentul de lansare şi dezbatere publică a „Strategiei naţionale pentru dialog social”, realizată în cadrul proiectului „România suntem noi” proiect implementat de către MMPSPV cu cofinanţare din Fondul Social European.
Proiectul propune promovarea transferului de expertiză între principalii actori interesaţi ai pieţii muncii şi dezvoltarea unui cadru care să favorizeze dialogul necesar pentru crearea unei pieţe a muncii incluzive şi flexibile. În cadrul dialogului social bipartit se doreşte să ne concentrăm asupra salariilor, locurilor de muncă, organizării muncii, sănătăţii, siguranţei, combateri muncii la negru etc., prin intermediul negocierii colective la toate nivelurile.
La acest eveniment au participat din partea MMPSPV ministru delegat pentru dialogul social – Liviu Pop, deputaţi, senatori, preşedinţi confederaţiilor patronale şi sindicale, Bărăscu Leonard, Hossu Emil, Costin Dumitru, preşedinţii federaţiilor din diverse sectoare de activitate, societatea civilă şi reprezentanţi din Ministerul Educaţiei Naţionale, ANC.

În relația/parteneriat cu Federația Europeană FETBB și Federația Internațională BWI

În continuare ambele federaţii, EFTBB şi BWI, ne transmit materiale şi circulare de la Comisia Europeană, Consiliul sau Parlamentul European, cu tematici specifice mişcării sindicale.

Suntem invitați la unele reuniuni: comitete executive, conferințe, comisii europene, dezbaterile fiind diversificate pe diferite teme: pe dialogul social, acorduri de negociere colectivă, diverse directive europene revizuite, informări referitoare la tratamente de muncă, represalii împotriva sindicaliștilor, protecția salariaților, în special în țările din Africa și Asia, migrația din țările din lumea a treia către Europa.

Secretariatul FETBB ne-a invitat să participăm la reuniunea Comitetului Executiv ce a avut loc la 27 Octombrie 2015 la Bruxelle, unde s-a aprobat Ordinea de zi pentru Congresul FETBB de alegeri a organelor de conducere din 22/24 Noiembrie 2015 Varşovia.

Federaţia noastră este mai puţin prezentă la acţiunile, reuniunile, seminarele şi şedinţele BE, unde ne-au invitat, ce au avut loc în locaţii din UE, Bruxelles sau Luxemburg, dar în urma modificării statutului costurile sunt suportate integral de participanţi, ceea ce nu ne permite bugetul. Din acest motiv nu am putut onora nici prezenţa noastră la congresul EFBH, ce a avut loc la Varşovia în perioada 26/27 Noiembrie 2015.

În perioada 02/03 Iulie 2015 FSLIL a participat la atelierul sindical de lucru pentru Europa Centrală şi de Sud Est, cu tema: “schimbări, provocări şi noua cale de urmat”, organizat de BWI, FES&GBH în cooperare cu MBTF şi EFBWW la Centrul de Conferinţă Catamaran – Viena.

În continuare primim multe materiale şi circulare de la Comisia Europeană, Consiliul şi Parlamentul European, cu tematici în profilul nostru, a mişcării sindicale, legat de dialogul social, legislaţia juridică, europeană, sănătate şi securitate a muncii, comitete de muncă transnaţionale, modalităţi de extindere în proiecte europene.

Menținem o relație constantă  printr-o comunicare a corespondenței pe suport electronic, cu ambele federații și cea europeană în profil (FETBB) și internațională (BWI). În majoritatea adreselor, comunicatelor transmise se face referire la condițiile de muncă, în special în construcții, în diverse țări, atât din Europa cât și din alte continente cu referire la muncă decent și transparent egal sănătate și siguranță la locurile de muncă.

Amintim că multe declarații, comunicate transmise, mai mult vin în sprijinul femeilor salariate ce muncesc în condiții inumane, victime ale discriminării, salarii inegale între femei și bărbați, drepturi diferențiate la muncă egală în special în țările din Africa, Asia, America de Sud dar și în unele țările din Europa de est (Ucraina, Bulgaria, România, chiar și Tucia).

Activități administrative și organizatorice

Informăm Consiliul Național că federația mai are un ultimo termen în două dosare nesoluționate cu DGITL sector 1, unul la Tribunal și unul la Curtea de Apel București, ambele cu aceeași cauză: impozitul din 2010-2013, pe suprafața închiriată la vechiul sediu din Calea Griviței nr.21, sector 1, însă cu șanse minime de reușită, de altfel noi am și achitat sumele restante cu penalizări, în valoare de 1800 lei (1200 lei +  6000 lei), beneficiind de reducerea a 50% din penalizări până în data de 30 Iunie a.c., în sumă de 6000 lei.

Biroul operativ al FSLIL a ridicat problema cu privire la scutirea impozitului pe spaţiu al sediului federaţiei şi nu numai căte CNSLR-FRĂŢIA de a face toate demersurile către instituţiile statului abilitate, de a introduce în Legea 62/2011 – a dialogului social, scutirea de impozit pe spaţiile folosite de sindicate, federaţii şi confederaţii, care nu efectuează activităţi economice.

O altă preocupare o constituie găsirea de noi surse de venituri şi stoparea unor cheltuieli în vederea stabilităţii şi asigurării funcţionării federaţiei.

Referitor la cotizaţie, s-au înregistrat în continuare mari restanţe la plata acestora, deşi aceasta reprezintă o prevedere statutară obligatorie pentru calitatea de membru al federaţiei.

De aceea facem apel ca sindicatele cu restanţe la plata cotizaţiei să se achite de această obligaţie.

Solicităm membrilor Consiliului Naţional, ca prin intervenţiile lor, să ne sugereze noi căi de îmbunătăţire a activităţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL).

Cu mulțumiri,

14/07/2016

BIROUL OPERATIV


Descarcă comunicatul în format pdf sau în format doc.