INSTITUȚII TRIPARTITE
Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)
și Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM) nivel de implicare și eficiența partenerilor sociali în organismele de dialog social tripartit

Publicată în Monitorul Oficial 435/2011, HG 556/2011 privind organizarea și funcționarea Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), instituție publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în coordonarea Ministerului Educației Naționale (MEN), prin reorganizarea Consiliului Național al Calificărilor și Formării Profesionale a Adulților (CNFPA) și a Unității Executive a Consiliului Național al al Calificărilor și Formării Profesionale a Adulților (UECNCFPA), instituții care au fost abrogate.

Această autoritate preia practic în totalitate funcțiile și atribuțiile executive pe care le-a exercitat CNFPA, dar are și atribuțiile pe care le îndeplinea ANC din învățământul superior și parteneriat cu mediul de afaceri.

Îndeplinește următoarele misiuni:

 • Elaborează cadrul național al calificării în concordanță cu cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și gestionarea registrului Național al Calificărilor;
 • Monitorizează, evaluează și contrilează implementarea Cadrului Național al Calificărilor la nivelul instituțiilor din sistemul național de calificări;
 • Monitorizează, evaluează și controlează sistemul de educație continuă și formare profesională continuă;

Amintim o parte din atribuțiile Autorității Naționale pentru Calificări (ANC)

 1. Elaborează, implementează și actualizează Cadrul Național al Calificărilor asigurând integrarea tuturor nivelurilor de calificări profesionale și academice obținute în contextul de învățare formală, nonformală și informală;
 2. Asigură realizarea tehnică, gestionarea și actualizarea următoarelor registre naționale:
 3. Registrul Național al Calificărilor;
 4. Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților;
 5. Registrul Național al Evaluatorilor de Competențe Profesionale.
 6. Propune MEN și MMPSPV elemente de politici și de strategii naționale, proiecte de acte normative referitoare la sistemul național al calificărilor și la formarea profesională a adulților;
 7. Avizează înființarea Comitetelor Sectoriale și sprijină desfășurarea activității acestora în baza Legii 132/1999, privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al al Calificărilor și Formării Profesionale a Adulților;
 8. Elaborează metodologiile și procedurile de evaluare și certificare a evaluatorilor de competențe profesionale, a evaluatorilor externi precum și normele metodologice de aplicare a acestor metodologii și le propune spre aprobare MEN;
 9. Asigură informarea opiniei publice cu privire la funcționarea sistemului național de calificări și la modalitatea de accesare și valorificare a informațiilor oferite;
 10. Participă la derularea unor programe sau proiecte finanțate din fonduri structurale sau de coeziune ale UE.

De menționat că la nivelul ANC funcționează Consiliul Național al Calificării cu rol consultativ, fără personalitate juridică, format din 20 de membri, numiți prin ordin al MEN, proveniți din MEN, MMPS, Ministerul Sănătății, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Transporturilor și Infrasctructurii,  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, CNDIPT, ANOFM, Instituții de învățământ superior, reprezentant al studenților, asociațiilor profesionale, confederații, patronate, federații sindicale, comitete sectoriale și președintele ANC.

Partenerii sociali sunt reprezentați și la nivelul comitetelor sectoriale care au fost constituite ca instituții de dialog social de utilitate publică prin 268/2009 organizată la nivel de ramură de activitate (sector de activitate).

Atribuțiile stabilite prin lege pentru comitetele sectoriale evidențiază mai puternic rolul partenerilor sociali în soluționarea unor probleme de ordin principal dar și implicarea lor directă în activității concrete din domeniul formării profesionale a adulților, cum ar fi realizarea unor analize ocupaționale și studii cu privire la cererea de forță de muncă având competențe specifice, validarea calificărilor și a standardelor ocupaționale asociate acestora, elaborarea de propuneri în atenția furnizorilor de formare profesională privind calificările și competențele asociate acestora, precum și corelarea calificărilor cu ocupațiile care pot fi practicate.

Totodată, pe baza propunerilor ANC, în colaborare cu MMFPSPV și cu MEN a fost modificată și completată în mod corespunzător Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, astfel că au fost remediate unele aspecte sesizate în cadrul procesului de autorizare a furnizorilor de formare cu scopul să asigure o calitate corespunzătoare a pregătirii profesionale în concordanță cu specificul activității agenților economici.

Legea nr.167/2013 pentru modificarea și completarea OG nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.318/3.06.2013.

În acest sens, în cadrul Grupului de lucru, ministerul din care fac parte reprezentanți ai MEN, ANC, MMFPSPV cu consultarea comitetelor sectoriale și a altor organizații nonguvernamentale de profil specifice sectoarelor de activitate, au fost elaborate Normele Metodologice de punere în aplicare a legii 167/2013 pentru modificarea și completaarea OG nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților.

Educația și formarea 2020 (ET2020) este noul cadru strategic pentru cooperare europeană în domeniul educației și formării profesionale. Acest cadru prevede 4 (patru) obiective strategice comune pentru toate statele membre.

 1. Realizarea în practică a învățării pe tot parcursul vieții și a mobilității, ce sunt necesare progrese privind punerea în aplicare a strategiilor de învățare pe tot parcursul vieții, dezvoltarea cadrelor naționale pentru calificări în legătură cu cadrul european al calificărilor și stabilirea unor parcursuri educaționale flexibile;
 2. Îmbunătățirea calității și  a eficienței educației și formării – toți cetățenii trebuie să poată dobândi competențe cheie iar toate nivelurile de educație și formare profesională trebuie să devină mai atractive și mai eficiente;
 3. Promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active – educația și formarea ar trebui să permită tuturor cetățenilor să dobândească și să dezvolte abilități și competențe necesare pentru a facilita ocuparea unui loc de muncă și învățarea continuă, cetățenia activă și dialogul intercultural;
 4. Stimularea  creativității și a inovării, inclusiv a spiritului întreprinzător la toate nivelurile de educație și formare – promovarea dobândirii de către toți cetățenii a unor competențe transversale precum și a parteneriatelor dintre întreprinderi și instituții de educație profesională.

Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM) potrivit Legii 202/2006 este o instituțe public sub autoritatea MMFPSPV, este organizată și funcționează în baza tripartitismului.

Rolul social al acestei instituții de serviciu public de ocupare a forței de muncă în România este deosebit de important pentru că gestionează cu maximă eficiență resursele de muncă și mare interes pentru partenerii sociali.

În această instituție partenerii sociali își desemnează reprezentanții în organisme care au rol consultativ la nivel teritorial și rol de cogestiune la nivel național.

Dialogul social în cadrul acestor organisme este vital deoarece interesele partenerilor sociali în raport cu  problemele ocupării forței de muncă sunt deosebite și de multe ori divergente, chiar dacă au un scop comun.

Atribuțiile prevăzute de lege pentru ANOFM decurg din funcția de bază a acestei instituții, aceea de a aplica politicile și strategiile în ocuparea forței de muncă și formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

Pentru aceasta ANOFM aplică măsuri de prevenire a șomajului, de stimulare a ocupării forței de muncă și creșterea gradului de ocupare a forței de muncă, măsuri de prevenire a șomajului, de participarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la serviciile de formare profesională, de sprijin acelora care ăși caută un loc de muncă în străinătate, prin facilitarea liberei circulații a lucrătorilor în statele membre ale UE și în statele semnatare a acordului privind spațiul economic european.

Pentru realizarea acestor măsuri se întocmesc la nivel național și la nivel județean programe de ocupare și planuri de formare profesională pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă.

Programele de ocupare sunt structurate pe tipuri de măsuri active de stimulare a ocupării și pe categorii de beneficiari, o atenție deosebită acordându-se persoanelor care întâmpină dificultăți de accesarea unui loc de muncă. Pentru localitate și zonele grav afectate de șomaj se întocmesc programe speciale de ocupare.

Planurile de formare profesională sunt întocmite pe niveluri de calificare pe meserii, tipuri de beneficari și luând în considerare capacitatea centrelor de formare profesională pe tipuri de furnizori ai acestor servicii.

Programele și planurile întocmite la nivel național și defalcate pe agenții județene și a Municipiului București sunt corelate cu resursele de finanțare din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Fundamentarea și elaborarea programelor și planurilor de activitate, alocarea resurselor bugetare cât și monitorizarea realizărilor măsurilor stabilite se desfășoară cu implicarea directă și efectivă a partenerilor sociali.

Consiliile consultative tripartite sunt constituite la nivelul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene și a Municipiului București și al centrelor regionale pentru formarea profesională a adulților, ce funcționează în subordinea ANOFM.

La nivelul agențiilor teritoriale  au în componență 15 membri, din care 5 sunt numiți prin consens de confederațiile sindicale respective la nivel național, 5 sunt numiți în aceleași condiții de confederațiile patronale și 5 numiți de pefect ca reprezentanți ai serviciilor deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe ale administrației publice centrale.

La nivelul centrelor regionale de formare profesională a adulților componența consiliilor consultative este diferită, fiind centre care asigură formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în plan regional, consiliile consultative au în componență reprezentanți ai agențiilor teritoriale din județe care le-au fost arondate un reprezentant al agenției pentru dezvoltare regională din regiunea de dezvoltare în care ăși are sediul central un reprezentant al confederației sindicale și un reprezentant al confederației patronale.

Reprezentanții sindicatelor și patronatelor în consiliile tripartite sunt stabilite prin negocieri între confederații sindicale respectiv patronale reprezentative la nivel național.

Scopul acestor organisme de dialog social este acela de a sprijinii conducerea agențiilor teritoriale în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin. În toate problemele care intră în atribuțiile consiliilor consultative, reprezentanții organizațiilor sindicale și patronale, care acoperă în totalitate sfera activităților economice la nivelul unităților teritoriale aduc informația corectă din domeniile care activează, identifică problemele, recomandă soluții, fac propuneri pentru fundamentarea documentelor programatice, sprijină în organizațiile din care provin implementarea măsurilor concrete care s-au stabilit de conducerea agențiilor teritoriale.

Consiliile de administrație tripartite ale ANOFM – organisme de conducere cu rol decizional ce implică partenerii sociali în conducerea efectivă a activității acestei instituții.

Consiliul de administrație este alcătuit din 15 membri, 5 numiți prin consens de confederațiile sindicale reprezentative la nivel național, 5 în aceleași condiții de confederațiile patronale, iar 5 sunt reprezentanți ai guvernului numiți prin decizie a primului ministru.

Președintele Consiliului de Administrație, care este și președintele ANOFM este numit prin decizia primului ministru în exercitarea actului de  conducere CA, coordonează activitatea acestei instituții, aprobă programele și planurile naționale în domeniul ocupării și formării profesionale a persoenlor în căutarea unui loc de muncă, propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurărilor pentru șomaj pe care le transmite MMFPSPV, programul anual de investiții, defalcarea bugetului asigurărilor pentru șomaj pe agenții teritoriale, în funcție de sarcinile care le revin din programele de ocupare și de formare profesională.

Practic, nu există domeniul de activitate în sistemul ANOFM în care Consiliul de Administrație să nu fie impicat într-o formă sau alta.

În aceste condiții este evident că dialogul social în cadrul Consiliului de Administrație dobândește o componență esențială, aceea a responsabilității directe prin consecințele deciziilor adoptate, fapt ce face ca implicarea fiecărui reprezentant al partenerilor sociali să fie corelată de asumarea răspunderii individuale prin cunoștiințele acumulate temeinic, fundamentate și argumentate.

Pe de altă parte accesul direct al partenerilor sociali la actul decizional la nivel național, pe problema atât de importantă cum este ocuparea forței de muncă, sporește interesul pentru promovarea unor soluții și măsuri ce corespund nevoilor specifice și intereselor salariaților și angajatorilor din domeniile reprezentate de membri CA.

PREȘEDINTE,
DAN ANGHEL


Descarcă comunicatul în format pdf sau format doc.