Nr. 130/15.03.2016

Către,
            CNSLR-FRĂȚIA

            D/lui Președinte / Leonard Bărăscu
            D/lui Sorin Stan / Secretar General

În urma solicitării de a transmite urgent cel puțin trei probleme importante specifice, cu care federația noastră se confruntă, vă comunicăm:

I. Pentru  încheierii Contractului Colectiv de Muncă (CCM) la nivel de sector de activitate sau ramură să se revină la textul vechi din legea anterioară nr.130/1996 privind CCM prin art.10 și 17 care recunoșteau expres negocierile la nivel național, de ramură și de unitate. Vă redăm prevederile art.10 și 17 pentru introducerea lui în Legea 62/2011 cu amendamentele intervenite sau în legislația nouă:

Art. 10
(1) Contractele colective de muncă se pot încheia la nivelul unităților, ramurilor de activitate şi la nivel național.
(2) Contractele colective de muncă se pot încheia şi la nivelul unor grupuri de societăți comerciale şi regii autonome, denumite în continuare grupuri de unități.
(3) În situația în care nu sunt organizate asociații patronale reprezentative la niveluri inferioare, asociația patronală la nivel național poate desemna reprezentanții la negociere.

Art.17
(1) La negocierea contractelor colective de muncă la nivel național, de ramură şi de unitate participă organizațiile sindicale care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
 1. la nivel național:
  - au statut legal de confederație sindicală;
  - au independență organizatorică şi patrimonială;
  - au în componență structuri sindicale proprii, în cel puțin jumătate din numărul total al județelor, inclusiv în municipiul Bucureşti;
  - au în componență federații sindicale reprezentative din cel puțin 25% din ramurile de activitate;
  - organizațiile sindicale componente au, cumulat, un număr de membri cel puțin egal cu 5% din efectivul salariaților din economia națională;
 2. la nivel de ramură:
  - au statut legal de federație sindicală;
  - au independență organizatorică şi patrimonială;
  - organizațiile sindicale componente au, cumulat, un număr de membri cel puțin egal cu 7% din efectivul salariaților din ramura respectivă;
 3. la nivel de unitate:
  - au statut legal de organizație sindicală;
  - numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puțin o treime din numărul salariaților unității.

(2) Îndeplinirea condițiilor de reprezentativitate a organizațiilor sindicale se constată, la cererea acestora, de către instanțele judecătoreşti, după cum urmează:

 1. la nivel național şi de ramură, de către Tribunalul Municipiului Bucureşti;
 2. la nivel de unitate, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul unității.

II. SCUTIREA DE IMPOZIT pentru sediile organizațiilor sindicale aflate în proprietatea acestora, cu excepția celor ce desfășoară activități economice.

III.  SPRIJIN ÎN VEDEREA ANULĂRII TAXEI PE APA PLUVIALĂ cu modificarea Ordinului 90/20/03/2007 pentru aprobarea contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, emitent Autoritatea Națională de Reglementare pentru serviciile publice de gospodărie comunală, publicat în Monitorul Oficial nr.324/15/05/2007.

În acest sens amintim că agenții economici din industria lemnului și probabil și din alte ramuri sunt obligați să achite facturile emise de companiile de apă sau Regii Autonome Județene pentru apă de ploaie (apă meteorică) cu sume uriașe de zeci de mii de lei lunar, chiar și în lunile când nu plouă. Agenții economici fac eforturi mari să achite salariile muncitorilor, și așa fiind dintre cele mai mici la nivel economic național, și chiar cu întârzieri. Exemplu: SC MOLDOMOBILA Iași, MOBEX Tg.Mureș, PLIMOB Sighetul Marmației și alții.
În momentul de față prioritatea plăților nu mai este a salariilor muncitorilor ci a facturilor exorbitante în condițiile în care sunt amenințați cu sistarea apei curente și blocarea conturilor bancare până la plata facturilor restante.

Anexăm adresele nr. 222/08.10.2014 și nr. 179/18.08.2015 referitoare la demersurile noastre în acest sens.

IV. LIPSA OBIECTULUI MUNCII, RESPECTIV A RESURSEI DE MASĂ LEMNOASĂ,  necesară continuării activității de prelucrarea și fabricarea mobilei, unde activează peste 120.000 de salariați,  datorită  întârzierii  termenului de scoatere la licitație a volumului de masă pe picior de către ROMSILVA.

În ultimele două luni jumătate majoritatea agenților economici au reușit cât de cât să mențină salariații în lucru cu stocurile tehnice de masă lemnoasă.

Odată cu aplicarea deciziei nr.691/12.11.2015 a  directorului general  RNP – ROMSILVA prețurile au crescut aberrant cu peste 50% față de anul 2015, fapt ce a condus la neprezentarea majorității agenților  economici la licitații organizate de ROMSILVA și Direcțiile silvice din teritoriu, adjudecându-se în acest fel în jur de 10% din volumul total de aproximativ 18 milioane mc. În momentul de față se orgnizează noi licitații dar tot cu prețuri mari.

Consiliul Concurenței a dat un răspuns ambiguu legat de majorarea prețurilor la licitațiile masei lemnoase pe picior, și așa destul de târziu, de peste 3 ani de zile.
Ca linie generală Ministerul Mediului, Apelor și Pădurii (MMAP) transferă foarte multe atribuții de control și responsabilități către RNP – ROMSILVA ca organizator de licitații care este greșit în opinia noastră.
Atribuțiile de control, rolul de organ constatator al personalului ROMSILVA și Direcțiile silvice teritoriale sunt principal cauză a poziției de forță a ROMSILVEI în raport cu agenții economici.
Cum pot fii parteneri egali într-un contract dacă ROMSILVA exercită și atribuții de autoritate publică?
De aceea controlul trebuie efectuat de către stat, respectiv MMAP.

Alăturat vă transmitem adresa nr. 104/13.01.2016 a FSLIL înregistrată la Guvernul României, MMAP, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, de unde veți vedea și celelalte doleanțe.

Cu stimă,

PREȘEDINTE,
DAN ANGHEL


Descarcă comunicatul în format pdf sau format doc.