SEMINAR NAŢIONAL
Ocna Şugatag, judeţul Maramureş – 20-21 Mai 2011

Promovarea şi dezvoltarea dialogului social bipartit şi tripartit în industria lemnului

     În perioada 20 – 21 Mai 2011, la Ocna Şugatag – judeţul Maramureş, Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL), în parteneriat cu Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM), Federaţia Europeană a Sindicatelor din Construcţii şi Lemn (EFBWW) şi Centrul Român de Iniţiative (CRI), a organizat seminarul naţional cu tema: Importanţa şi dezvoltarea iniţiativelor organizaţiilor sindicale în dialogul social din industria lemnului.

     Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului strategic „Dezvoltarea si consolidarea initiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului” ID POSDRU/93/3.3/S/50253.

     În deschiderea lucrărilor d-nul Vasile Bădica  - preşedinte FSLIL, a precizat că seminarul este al 3 – lea eveniment şi ultimul planificat pentru primul an al proiectului, care îşi propune identificarea de bune practici şi metode de acţiune pentru creşterea nivelului de implicare al partenerilor sociali din industria lemnului în cadrul dialogului social.

     În numele organizatorilor Vasile Bădica informează pe cei aproximativ 200 participanţi că prezentarea temelor cuprinse în programul seminarului sunt adaptate la noile cerinţe cuprinse în Legea 62/2011 cu privire la Dialogul social.

   În intervenţia sa Vasile Bădica a precizat că indiferent de interpretarea noilor prevederi legale, obiectivul principal al dialogului social, la nivel de ramură şi naţional, este pacea socială singura care poate aduce progres şi dezvoltare.

     În această direcţie au prezentat expuneri în cadrul  programului seminarului:

     Dănuţ Motaş – preşedintele Comitetului Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM) a prezentat şi dezvoltat în contextual noii legislaţii preocupările partenerilor sociali ai comitetului sectorial din industria lemnului, având ca obiectiv sprijinirea societăţilor comerciale pentru menţinerea şi creşterea locurilor de muncă în scopul realizării unei incluziuni sociale permanente.

     Pentru realizarea acestui deziderat intervenientul a prezentat preocupările partenerilor de dialog social la nivel de ramură şi întreprindere, punând un accent deosebit pe acţiunile de consiliere, orientare profesională, calificare şi recalificare.

     Vasilescu Lucian – expert legislaţia muncii, secretar CNSLR – FRĂŢIA, în cadrul temei Rolul sindicatelor în cadrul dialogului social la nivel naţional  a făcut referiri critice la noile prevederi ale legii dialogului social. A scos în evidenţă faptul că noile prevederi ale unor acte normative îngrădesc promovarea şi dezvoltarea dialogului social, cum ar fi:

 • eliminarea încheierii Contractului Colectiv de Muncă la nivel naţional;
 • neacordarea celor 5 zile/lună, liderilor sindicali pentru activitate sindicală;
 • lipsa protecţiei liderilor de sindicat privind eventualele sancţiuni ilegale aplicate de unii angajatori;
 • precizează că legea contractelor colective de muncă nu are prevederi imperative, aceasta are în foarte multe articole sintagma „poate” sau „se poate”, de aici şi incertitudinea încheierii Contractelor Colective de Muncă la nivel sectorial.

     În cadrul temei, Vasilescu Lucian a prezentat preocupările Confederaţiei CNSLR – FRĂŢIA în contextul Legii 62/2011 cu privire la dialogul social.

     Suliman Marin – secretar general Consiliul Economic Social (CES), în cadrul temei Rolul CES-ului în cadrul dialogului social, în contextul noii legislaţii.

     Tema prezentată a scos în evidenţă noua organizare a dialogului social la nivel naţional.

     În acest context a prezentat şi dezvoltat înfiinţarea noului organism de dialog social la nivel naţional Consiliul Naţional Tripartit  prezidat de Prim-ministru.

     De un larg intereas s-au bucurat şi temele prezentate de:

 • Ionescu Constantin – expert Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR), care a făcut referire la relaţiile dintre patronatele şi sindicatele în industria mobilei.

  În cadrul expunerii, ca parteneri, încă din aprilie 1990 APMR şi FSLIL a traversat multe momente, mai bune şi mai puţin bune, însă ca parteneri, de fiecare dată mai presus de orice s-au luat în seamă interesele ramurii.

  În continuare interlocutorul a prezentat acţiuni comune ale partenerilor sociali din industria lemnului, majoritatea acestora fiind desfăşurate în cadrul instituţionalizat al dialogului social, cum ar fi: negocierea Contractului Colectiv de Muncă pe Ramură, Comitetele de Sănătate şi Securitate în Muncă, participarea împreună cu FSLIL, EFBWW şi UEA, în cadrul unor proiecte finanţate din fondurile europene nerambursabile.

  Încheierea unor acorduri la nivel de ramură privind interesul comun la nivel naţional şi european, exemplificând pichetarea în comun a Băncii Naţionale Române, privind susţinerea cursului de schimb euro-leu, în favoarea exportatorilor. Scrisoarea comună trimisă Comisiei Europene privindprelungirea îndeplinirii condiţiilor de mediu de către societăţile comerciale şi altele.

 • Vaşvari Ioan – vicepreşedinte ASFOR a prezentat participanţilor la seminar organizarea federaţiei patronale, a forestierilor, rolul acestora în cadrul dialogului social şi relaţiile de conlucrare cu FSLIL.
  În prezentare s-a scos în evidenţă, între altele, buna conlucrare cu FSLIL, evidenţiind unele acţiuni comune şi anume: interzicerea exportului de buşteni, contestarea preţului lemnului pe picior, exploatarea neraţională şi preferenţială a lemnului din păduri şi altele.
  În intervenţia sa a făcut unele observaţii critice la noua legislaţie a Dialogului social.

    Atelierul de lucru, condus de Anghel Dan, Barba Constantin şi Boghean Petru, a determinat participanţii să pună numeroase întrebări legate de organizarea şi conlucrarea partenerilor în cadrul dialogului social.

    Majoritatea intervenienţilor au făcut referire la Contractul Colectiv de Muncă la nivel Naţional, de ramură şi de unitate, criticând aspru prevederile Legilor/2011, şi manifestându-şi îngrijorarea cu privire la stabilitatea angajaţilor în raport cu angajatorii.

    Intervenţii critice au fost aduse şi noului Cod al Muncii.

    Urmare a numeroaselor intervenţii, timpul aferent atelierului de lucru a fost prelungit, acesta fiind insuficient pentru numeroasele intervenţii şi întrebări.

    Organizatorii i-au asigurat pe participanţi că în cadrul viitoarelor seminarii vor pune un accent deosebit pe dezbateri concrete care vizează cunoaşterea şi însuşirea noilor prevederi privind legislaţia relaţiilor de muncă.

    În ziua a doua a seminarului d-nii Anghel Dan şi Lucian Vasilescu – consilieri juridici, au prezentat conţinutul titlurilor Legii 62/2011 – cu privire la Dialogul social.

    Organizatorii i-au asigurat pe participanţi că la viitoarea Conferinţă, care se va organiza probabil în luna iunie 2011, fiecare membru al grupului ţintă va primi un Ghid al dialogului social, care va cuprinde şi aspecte principale din Legea 62/2011 cu privire la dialogul social.

    În continuarea programuluii organizatorii au prezentat stadiul desfăşurării cursurilor de calificare din cadrul proiectului POSDRU 46322 şi au stabilit măsuri cu privire la buna desfăşurare a cursurilor.

    D-l Anghel Dan a prezentat participanţilor aspecte privind buna desfăşurare a cursurilor de calificare, în Proiectul ID 46322, precizând ca s-a discutat cu fiecare lider de sindicat care are ca sarcină buna desfăşurare a cursurilor, din cadrul societăţilor comerciale: ELVILA grup de lucru Beiuş, HOLZINDUSTRIE Comăneşti, PLIMOB Sighetul Marmaţiei, MOBEX Tg.Mureş şi NIKMOB Nehoiu.

    O parte din liderii de sindicat au solicitat unele clarificări privind stadiul Proiectului ID 50251, în mod deosebit legate de începerea cursurilor de calificare.

    Anghel Dan – vicepreşedinte FSLIL a făcut unele precizări cu privire la întârzierile apărute în derularea proiectului, insistând la preşedinţii de sindicat să participe fără rezerve la finalizarea programului de consiliere şi orientare profesională.

    Informarea a fost făcută de d-l Bădica Vasile – manager proiect – preşedinte FSLIL.

    Între altele a menţionat acţiunile de promovare a proiectului, cum au fost întâlnirile organizate la SC MOBEX SA Tg.Mureş, MOBILUX SA Bucureşti şi SC PLIMOB SA Sighetu Marmaţiei.

    Cu prilejul întâlnirilor au fost distribuite materiale promoţionale.

    La întâlnirile menţionate a participat şi reprezentantul Fundaţiei pentru Învăţământ d-l Ion Vulcan – vicepreşedinte.

    Reprezentantul Fundaţiei pentru Învăţământ, împreună cu reprezntanţii FSLIL şi CSSEPLIM au vizitat sălile de curs, au discutat cu lectorii şi maiştrii.

    Pentru informaţii privind proiectele contactaţi: FSLIL str. Calea Griviţei nr.21, sector 1 Bucureşti, tel: 021.316.88.72; fax:021.312.89.64,e-mail: fslil@yahoo.com.

       
       
       

Descarcă documentul oficial

SEMINAR NAŢIONAL
Ocna Şugatag, judeţul Maramureş – 21 Mai 2011

Analiza şi modul de desfăşurare a cursurilor de calificare din cadrul proiectului POSDRU 46322

     În ziua de 21 Mai 2011, la Ocna Şugatag, jud.Maramureş, Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL, în parteneriat cu Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM), Federaţia Europeană a Sindicatelor din Construcţii şi Lemn (EFBWW) şi Centrul Român de Iniţiative (CRI), a organizat seminarul naţional cu tema: Stadiul de organizare şi desfăşurare a cursurilor de calificare, din cadrul proiectului POSDRU 46322, finanţat din Fondul Social European – Investeşte în oameni.

     D-l Anghel Dan a prezentat participanţilor aspecte privind  buna desfăşurare a cursurilor de calificare în proiectul ID 46322, precizând că s-a discutat şi analizat cu fiecare lider de sindicat, care are ca sarcină buna desfăşurare a cursurilor din cadrul societăţilor comerciale: SC PLIMOB SA Sighetu Marmaţiei, SC MOBEX SA Tg.Mureş, NIKMOB Nehoiu, HOLZINDUSTRIE Comăneşti şi ELVILA grup de lucru Beiuş.

   O parte din liderii de sindicat au solicitat unele clarificări privind stadiul proiectului ID 50251, în mod special legate de începerea cursurilor de calificare.

   D-l Anghel Dan – vicepreşedinte FSLIL a făcut unele precizări cu privire la neîncadrarea în grafic a activităţilor prevăzute în proiect, solicitând preşedinţilor de sindicat să se implice mai serios, mai responsabil în demararea şi finalizarea programului de consiliere şi orientare profesională.

 În calitate de manager al proiectului, d-l Bădica Vasile – preşedintele FSLIL,  a prezentat în sinteză informarea privind  desfăşurarea cursurilor de calificare. Între altele a informat participanţii că au avut loc întâlniri organizate la SC MOBEX SA Tg.Mureş, MOBILUX SA Bucureşti şi SC PLIMOB SA Sighetu Marmaţiei, pentru promovarea acţiunilor prevăzute în proiect.

   Cu acest prilej au fost distribuite materiale promoţionale.

     De menţionat că la întâlnire a participat şi reprezentantul Fundaţiei pentru Învăţământ, d-l Ion Vulcan – vicepreşedinte, fundaţie ce a achiziţionat la licitaţie serviciile de pregătire şi formare profesională.

   Beneficiarul a informat participanţii la seminar, reprezentanţi ai FSLIL, CSSEPLIM şi Fundaţiei pentru Învăţământ că  au fost vizitate locaţiile şi sălile de curs şi au întreţinut discuţii cu lectorii şi maiştri, ca specialişti, pe fiecare calificare, în calitate de formatori acreditaţi de Fundaţia pentru Învăţământ.

     Pentru informaţii suplimentare contactaţi: FSLIL str. Calea Griviţei nr.21, sector 1 Bucureşti, tel: 021.316.88.72; fax:021.312.89.64,e-mail: fslil@yahoo.com, web: www.fslil.ro.

       

Descarcă documentul oficial

SEMINAR
Vatra Dornei – 12 Martie 2011

CALIFICAREA ÎN INDUSTRIA LEMNULUI
O ŞANSĂ PENTRU VIITOR

      Acţiunea s-a desfăşurat în ziua de 12 martie 2011 sub deviza ACŢIONĂM RESPONSABIL şi face parte din proiectul “Programe de orientare şi consiliere profesională şi cursuri de calificare pentru angajaţii din industria lemnului”- INVESTEŞTE ÎN OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, contract POSDRU/80/2.3/S/46322.

      La seminar au participat persoane cu activităţi responsabile în cadrul proiectului şi lideri ai sindicatelor affiliate la Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL).

      Parteneri în proiect: Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL) - beneficiar, Federaţia Europeană a Sindicatelor din Construcţii şi Lemn (EFTBB), Asociaţia Centrul Român de Iniţiative (CRI) şi Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM).

      În deschiderea lucrărilor Vasile Bădica – manager proiect a prezentat stadiul derulării proiectului, cu un accent deosebit pe menţinerea în grupul ţintă a celor 1000 de personae, pe modul în care s-a desfăşurat consilierea şi orientarea profesională, precum şi selectarea celor 360 de persoane desemnate pentru a fi calificate în meseriile:
          - Operator la recoltarea şi toaletarea arborilor;
          - Operator la colectatul şi manipulatul lemnului;
          - Operator la maşini unelte cu comandă numerică;
          - Tâmplar universal;
          - Tapiţer şi asimilaţi.

      În cadrul seminarului d-l Ion Vulcan – expert calificare-recalificare la Fundaţia pentru Învăţământ, a prezentat tema: „Calificare şi recalificare – şanse sporite pentru ocuparea unui loc de muncă”.

      Tema a fost dezvoltată cu unele concluzii desprinse din acţiunea de consiliere şi orientare profesională.

      În partea a II – a a seminarului au fost prezentate persoanele propuse pentru calificare.

      În finalul seminarului, managerul de proiect a prezentat sarcinile şi responsabilităţile ce revin liderilor sindicali în procesul de calificare profesională.

      În cadrul seminarului au fost înmânate, responsabililor de zone, mapele cursanţilor, pliante, fluturaşi, toate în scopul promovării proiectului.

      Au fost puse în discuţii şi date tehnice privind deschiderea cursurilor, documentele necesare cursanţilor şi lectorilor.

      S-a precizat că acţiunea de calificare trebuie să respecte toate aspectele legate de programa de calificare.

      La acţiune au participat angajaţi în cadrul proiectului şi ai federaţiei.

       
       

Descarcă documentul oficial

CONFERINŢA NAŢIONALĂ
Rolul şi implicarea sindicatelor din industria lemnului în dialogul social
Vatra Dornei, 11-12 martie 2011

      În cadrul proiectului „Dezvoltarea si consolidarea initiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului” ID POSDRU/93/3.3/S/50253 Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL) a organizat cea de-a II-a CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ, la care au participat 200 de persoane membri ai grupului ţintă.

      Conferinţa s-a desfăţurat în zilele de 11-12 Martie 2011 la Vatra Dornei şi a avut ca temă: Rolul şi implicarea sindicatelor din industria lemnului în dialogul social.

      Parteneri în proiect: Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL), Asociaţia Centrul Român de Iniţiative (CRI), Federaţia Europeană a Sindicatelor din Construcţii şi Lemn (EFTBB), Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM).

      La acţiune au participat persoane cu responsabilităţi în domeniu – experţi ai dialogului social.

      Între temele prezentate şi dezbătute pe agenda zilei au fost:

      „Dialogul social către o rută flexibilă pentru ocupare şi incluziune socială”.

      A prezentat: Vasile Bădica – preşedinte FSLIL.

      În cadrul acestei teme s-a pus un accent deosebit pe atragerea forţei de muncă din mediul rural la activităţile de exploatare forestieră şi prelucrare primară a lemnului. S-a insistat pe organizarea de acţiuni în cadrul tineretului, pentru convingerea acestora să se califice în meseriile de „operatori la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri”.

      În cadrul dezbaterilor s-a desprins necesitatea combaterii muncii la negru prin organizarea de acţiuni comune sindicate – patronat – Inspectoratele Teritoriale de Muncă.

      „Rolul şi implicarea partenerilor sociali în dialogul social” a fost prezentat de d-l Suliman Marian – secretar general al Consiliului Economic Social (CES).

      Cu acest prilej secretarul general al CES-ului a prezentat structura de organizare şi funcţionare a Consiliului Economic şi Social – partenerii sociali implicaţi şi rolul acestora în avizarea proiectelor de acte normative.

      La această temă s-au ridicat multe aspecte contradictorii faţă de propunerile de modificare a Codului de Dialog Social şi în special cele legate de Codul Muncii.

      Teme de interes au fost prezentate şi de alţi invitaţi, în care:
          Dănuţ Motaş – „Rolul dialogului social în cadrul Comitetului Sectorial, Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei”.
          Lucian Vasilescu – secretar general confederal CNSLR – FRĂŢIA – „Dialogul social şi perspective”.
          Constantin Ionescu – Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) – „Rolul partenerilor sociali în cadrul dialogului social la nivelul industriei mobilei”.
          Ioan Sbera – preşedintele Asociaţia Forestierilor din România (ASFOR) a prezentat „Dialogul social la nivelul exploatării şi prelucrării primare a lemnului „. În expunerea prezentată a pus un accent deosebit pe rolul comunicării şi transmiterii informaţiilor către angajaţii din exploatările forestiere.

      Acţiunea s-a încheiat cu un Atelier de lucru care a constituit o provocare la măsurile întreprinse de guvern privind propunerile de modificare a întregii legislaţii ce vizează raporturile de lucru.

      Participanţii au solicitat ca până la viitoarea Conferinţă, sau cea din luna iunie, să primească actul normativ care reglementează raporturile de muncă dintre Angajator şi Angajaţi.

       
       

Descarcă documentul oficial

COMUNICAT DE PRESĂ

    Federaţia Sindicatelor Libere din industria Lemnului (FSLIL) va organiza în staţiunea Vatra Dornei, Complex Bradul Călimani, în ziua de 12 martie 2011, orele 09.00-12.00 campania de orientare şi consiliere profesională cu tema:

„CALIFICAREA ÎN INDUSTRIA LEMNULUI O ŞANSĂ PENTRU VIITOR”

   Acţiunea face parte din proiectul „Programe de orientare şi consiliere  profesională  şi cursuri de calificare pentru angajaţii din industria lemnului’’ şi este cofinanţat de Fondul Social European în cadrul Programului Opearţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 –„ Investeşte în oameni!”
   La campanie participă lideri ai sindicatelor din industria lemnului, responsabili de zone, experţi din domeniul orientării, consilierii, pregătirii şi calificării profesionale din cadrul Comitetului Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM), Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR), Asociaţia Forestierilor din România (ASFOR) şi Fundaţia Pentru Învăţământ (FPI).

   Participanţii din cadrul campaniei vor prezenta exemple de bune practici din cadrul acesteia precum şi propuneri de implementare de bune practici în acest domeniu.
   Organizatorii vor prezenta unele concluzii desprinse din campania de orientare şi consiliere a celor 1000 de persoane, care fac parte din grupul ţintă.
   În cadrul campaniei se vor prezenta rezultatele orientarii si consilierii şi componenţa grupelor de calificare pentru meseriile de:
      - Operator la recoltarea şi toaletarea arborilor;
      - Operator la colectatul şi manipulatul lemnului;
      - Operatori maşini unelte cu comandă numerică;
      - Tâmplar universal;
      - Tapiţer şi asimilaţi.

    Pe parcursul campaniei de orientare şi consiliere se urmăreşte, între altele, instruirea şi stabilirea responsabilităţilor persoanelor care participă la cursurile de calificare, dar şi prezentarea beneficiilor formării profesionale continue.
    Pentru informaţii suplimentare privind proiectul contactaţi: Bădica Vasile – manager proiect, tel: 0744.340.460, FSLIL tel: 021.316.88.72, fax:021.312.89.64, e-mail: fslil@yahoo.com.
    Pentru mai multe informaţii accesaţi: www.fseromania.ro.

Descarcă documentul oficial

COMUNICAT DE PRESĂ

    Federaţia Sindicatelor Libere din industria Lemnului (FSLIL) va organiza în staţiunea Vatra Dornei, Complex Bradul Călimani, în perioada 11-12 martie 2011, cea de a II – a Conferinţă Naţională, cu tema:

„Metode şi practici de acţiune privind promovarea şi dezvoltarea dialogului social la nivelul ramurii industriei lemnului”.

    Acţiunea face parte din proiectul „Dezvoltarea si consolidarea iniţiativelor comune ale partenerilor sociali” cofinanţat de Fondul Social European în cadrul Programului Opearţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni!
    La seminar participă aproximativ 200 de persoane, angajaţi din cadrul întreprinderilor din industria lemnului, selecţionate din cele 600 de persoane ce fac parte din grupul ţintă.

    Proiectul este implementat de Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, în parteneriat cu Federaţia Europeană a Sindicatelor din Construcţii si Lemn, Asociaţia Centrul Român de Iniţiative, Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei.
    Participă invitaţi parteneri de dialog social din cadrul instituţiilor: Consiliul Economic Social (CES), Confederaţia Naţională a Sindicatelor din România FRĂŢIA (CNSLR – FRŢŢIA), Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR), Asociaţia Forestierilor din România (ASFOR), precum şi alte personae.

    Pentru informaţii suplimentare privind proiectul contactaţi: Bădica Vasile – manager proiect, tel: 0744.340.460, FSLIL tel: 021.316.88.72, fax:021.312.89.64, e-mail: fslil@yahoo.com.
    Pentru mai multe informaţii accesaţi: www.fseromania.ro.

Descarcă documentul oficial

CONFERINŢA NATIONALĂ

În zilele de 03 – 04 Decembrie 2010, la SOVATA – Hotel DANUBIUS a avut loc lansarea proiectului:
“DEZVOLTAREA ŞI CONSOLIDAREA INIŢIATIVELOR COMUNE ALE PARTENERILOR SOCIALI DIN INDUSTRIA LEMNULUI”,

PROIECT COFINANŢAT DE FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007 – 2013

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
    La Conferinţă au participat peste 200 de persoane, care fac parte din grupul ţintă.

    Proiectul a fost prezentat de d-l Vasile Bădica - preşedinte Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL).
    Au mai avut intervenţii pe tema DIALOGUL SOCIAL CĂTRE O RUTĂ FLEXIBILĂ PENTRU OCUPARE ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ:
        - Suliman Marin – secretar general CES
        - Ioan Sbera – preşedinte ASFOR
        - Liliana Mihai – expert APMR
        - Dănuţ Motaş – preşedinte CSSEPLIM
        - Petru Boghian – expert INL
        - Constantin Ionescu – expert APMR

    În partea a doua a lucrărilor s-a organizat Atelierul de lucru în cadrul căruia s-au prezentat proiectele ID 46322 şi ID 50251, care au ca obiectiv: PROGRAME DE ORIENTARE ŞI CONSILIERE PROFESIONALĂ ŞI CURSURI DE CALIFICARE.

    În fiecare proiect se vor consilia 1000 persoane şi califica câte 360 de angajaţi din industria lemnului, în meseriile:
        TÂMPLAR UNIVERSAL
        TAPIŢER ŞI ASIMILAŢI
        OPERATOR LA RECOLTAREA ŞI TOALETAREA ARBORILOR
        OPERATOR LA COLECTATUL ŞI MANIPULATUL LEMNULUI
        OPERATOR LA MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ

    Participanţii la conferinţă au pus în discuţie numeroase aspect legate de organizarea şi desfăşurarea cursurilor de calificare cât şi orientare profesională.

Galerie Foto

Conferinţa Natională, 03–04 Decembrie 2010, Sovata – Hotel Danubius

Galerie Foto

Conferinţa Natională, 03–04 Decembrie 2010, Sovata – Hotel Danubius

Galerie Foto

Conferinţa Natională, 03–04 Decembrie 2010, Sovata – Hotel Danubius

Galerie Foto

Conferinţa Natională, 03–04 Decembrie 2010, Sovata – Hotel Danubius

Galerie Foto

Conferinţa Natională, 03–04 Decembrie 2010, Sovata – Hotel Danubius

Galerie Foto

Conferinţa Natională, 03–04 Decembrie 2010, Sovata – Hotel Danubius

Galerie Foto

Conferinţa Natională, 03–04 Decembrie 2010, Sovata – Hotel Danubius

Galerie Foto

Conferinţa Natională, 03–04 Decembrie 2010, Sovata – Hotel Danubius

Galerie Foto

Conferinţa Natională, 03–04 Decembrie 2010, Sovata – Hotel Danubius

Galerie Foto

Conferinţa Natională, 03–04 Decembrie 2010, Sovata – Hotel Danubius

Galerie Foto

Conferinţa Natională, 03–04 Decembrie 2010, Sovata – Hotel Danubius

Galerie Foto

Conferinţa Natională, 03–04 Decembrie 2010, Sovata – Hotel Danubius

Galerie Foto

Conferinţa Natională, 03–04 Decembrie 2010, Sovata – Hotel Danubius

Galerie Foto

Conferinţa Natională, 03–04 Decembrie 2010, Sovata – Hotel Danubius

CNSLR-FRATIA

BWI

EFBWW

INNOTrans

APMR

ASFOR