MINUTĂ

     Încheiată astăzi 07.04.2016 în cadrul şedinţei Colegiului de Conducere a Federaţiei Sindicatelor Libere din Industria Lemnului desfăşurata la Hotel Diplomat, Iași, judeţul Iași.

     Pe ordinea de zi a sedinşei Colegiului de Conducere, unul din punctele importante a fost activitatea de sustenabilitate a proiectului « Dezvoltarea şi consolidarea inţtiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului » ID 50253. Proiectul face parte din Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013 al Fondului Social European , Axa Prioritară 3 – « Creşterea adaptabilităţii lucratorilor şi a intreprinderilor », Domeniul Major de Intervenţie 3.3 – « Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile ».

     La această întalnire au participat peste 30 de persoane, preşedinţi ai sindicatelor afiliate şi delegaţi din toate regiunile de dezvoltare ale ţării precum și oficialități locale .

     Preşedintele federaţiei prezintă participanţilor stadiul negocierilor în cadrul comisiilor de dialog social dintre confederaţiile sindicale, patronat şi guvern, cu privire la legislaţia ce reglementează relaţiile în domeniul muncii şi activitaţilor sindicale.

     Preşedintele federaţiei informeaza pe cei prezenți ca exista in continuare interesul salariatilor din industria lemnului privind dialogul social la toate nivelurile și va încerca atragerea de fonduri europene prin noul program POCU 2014-2021.

     În discursul lor, preşedinţii de sindicat au prezentat situaţia socio-economică din societăţile din care provin, privind condiţiile de muncă, salarizarea şi alte drepturi ale salariaţilor ce decurg din legislaţia muncii, precum şi problemele cu care se confruntă sindicatele în cadrul dialogului social cu patronatele. Apreciază activitatea Biroului Operativ privind scrierea şi depunerea celor două proiecte privind calificarea salariaţilor din industria lemnului, atât de necesară în societăţile pe care le reprezintă.

     Participantii solicită conducerea fedratiei implicarea împreună cu Confederaţia CNSLR-FRAŢIA pentru modificarea legislaţiei muncii, în special Legea 62/2011, Legea Dialogului Social şi a Codului Muncii Legea 53/2003. Totodata sa întreprindă toate demersurile pe langa asociaţile patronale APMR şi ASFOR în vederea negocierii şi încheierii Contractului Colectiv de Muncă la nivel de ramura, atât de necesar în negocierile la nivel de unitate.

     Au fost discutate şi unele aspecte punctuale legate de dialogul social la nivelul unităţilor din industra lemnului, problemele ridicate au fost reţinute şi acelea ce ţin de competenţa Biroului Operativ se vor rezolva iar celelalte fiind înaintate spre rezolvare.

Întocmit,
Ţiplea Mihai


Descarcă comunicatul în format pdf sau în format doc.